İşimiz / Aydınlatma Armatürleri

 

Aydınlatma Terimleri

Işık: Dalga teorisine göre ışık, elektromanyetik ışınlanma(radyasyon) enerjisinin gözle görülebilen bir şeklidir. Belli bir yayılma hızına, frekansa ve dalga boyuna sahiptir. İnsanoğlu bu elektromanyetik dalgaların sadece dalga boyu 380 nm ile 780 nm arasında değişen ve renk olarak tanımlanan kısmını görebilir.

Renk: Farklı dalga boylarındaki ışınların insan beyninde yaptığı çağrışımlardır. Bir ışık demetinin rengini tayfsal özellikleri belirler.

Ultraviyole

100 – 380 nm

Mor

380 – 436 nm

Mavi

436 – 495 nm

Yeşil

495 – 566 nm

Sarı

566 – 589 nm

Turuncu

589 – 627 nm

Kırmızı

627 – 780 nm

Kızılötesi

780 – 10.000 nm

Tablo 1 : Renklerin spektrumdaki dalga boyları

Görme: Göze giren ışığın doğurduğu duyumsal izlerle, dış çevredeki ayrıntıların algılanması olarak tanımlanır. Diğer bir deyişle görme, ışığın nesnelerden geçerken yada yüzeylerinden yansırken uğradığı nicel yada nitel değişiklerle göze gelmesi sonucu algılanmasıdır.

Uzay açı: içerisinden belirli bir ışık akısı geçen koni veya piramit şeklindeki uzay parçasına uzay açı denir ve ile gösterilir. 1m²’lik düzlemi gören uzay açının değeri 1 steradyan olarak tanımlanır.

Işık akısı: Bir ışık kaynağından ışıyan akının göze etkiyen kısmına ışık akısı denir ve ile gösterilir. Birimi lümendir ve ışınımın parlaklık duyusu uyandırma yeteneğini temsil eder. Toplam ışık akısı ise bir kaynaktan çıkan ve uzayın muhtelif kısımlarına yayılan ışık akılarının toplamı olarak tanımlanır.

Işık miktarı: Belli bir etki süresi için bir kaynaktan çıkan toplam ışık akısı olarak tanımlanır ve Q ile gösterilir. Birimi lümen saniye veya lümen saattir.

Işık şiddeti: Noktasal bir ışık kaynağının herhangi bir doğrultusundaki ışık şiddeti, bu doğrultuyu içine alan uzay açısından çıkan ışık akısının, uzay açıya bölümü olarak tanımlanır. Birimi Candela’dır ve ‘cd’ ile gösterilir. 1 lümenlik ışık akısının 1 steradyanlık uzay açısından çıkması durumunda ışık şiddeti 1 cd olur.

Aydınlık düzeyi: Birim yüzeye düşen toplam ışık akısı o yüzeyin aydınlık düzeyi olarak tanımlanır ve E ile gösterilir. Birimi lüx’tür.

Parıltı: Bir doğrultusundaki parıltı o doğrultudan görünen birim yüzeyden çıkan ışık şiddetidir ve L ile gösterilir. Birimi nesneler için nit, ışık kaynakları için stilb’tir.

Fotoğrafik uyarma: Fotoğrafçılıkta çok kullanılan bu kavram aydınlık düzeyi ve bunun etki süresi ile orantılıdır ve U ile gösterilir. Birimi lüx saniye’dir.

Fotometrik ışıntı: Işık yayan bir yüzeyin ışık akısı yoğunluğudur ve R ile gösterilir. Birimi phot’tur. Tanımı aydınlık düzeyine benzer fakat, fotometrik ışıntı aktif, aydınlık düzeyi ise pasif bir büyüklüktür.

Fotometrik Yasalar

Kosinüs Yasası: Paralel ışınlardan oluşan ışık demetine maruz kalan bir S yüzeyinin aydınlık şiddeti ışık akısının yüzeye geliş açısı olan değerine bağlı olarak değişir. Işık akısı sabit kabul edilirse yüzeydeki aydınlık şiddetinin değişimi tamamen ışık akısı ile yüzey arasındaki açıya bağlı olacaktır. Yani, ışık akısı yüzeye ne kadar dik gelirse yüzeyin aydınlık şiddeti o kadar yüksek olacaktır. Işık kaynaklarının verimli kullanılması konusunda ışık kaynağından çıkan ışığın yüzeye geliş açısı önemli rol oynamaktadır.

Uzaklıkların Karesi İle Ters Orantı Yasası: Işık kaynağını noktasal olarak düşünürsek, kaynaktan herhangi bir doğrultusuna dik düzlemlerdeki aydınlık şiddetleri, düzlemlerin kaynağa olan uzaklıklarının karesiyle ters orantılıdır. Herhangi bir ışık kaynağından belli bir uzaklıkta bulunan yatay düzlemin aydınlık şiddeti, düzlemin kaynağa olan uzaklığına ve ışık akısının yüzeye geliş açısına bağlıdır.

Lambert Yasası: Lambert yasasına göre, her doğrultudaki parıltısı sabit olan yüzeye ışık yayan yüzey veya ideal dağıtıcı yüzey denir. Bir yüzey Lambert Yasasına göre ışık yayıyorsa mattır.

Talbot Yasası: Bir ışık kaynağının parıltısı periyodik olarak değişir ve bu değişme göze sabit bir parıltı kaynağı gibi gözükürse kaynağın bu titreme frekansına kritik titreme frekansı denir. Bir ışık uyarımının kritik titreme frekansına eriştikten sonra sürekliymiş gibi görünmesi ilk defa Talbot tarafından bulunmuştur. Bu yasa fotometride daha çok ışığı zayıflatma yasası olarak kullanılır.

 

IP Koruma Sınıfı

IP SINIFLANDIRMASI
(Interrior
Protection Classification)
Birinci Karakteristik Rakam Koruma Derecesi
Kısa Açıklama Mahfaza dışında kalacak cisimlere ait özel bilgi
0 Korumalı olmayan Özel koruma tedbiri yok
1 50 mm`den büyük katı cisimlere
karşı korumalı
El gibi geniş yüzeyli bir organ [bilerek girişlere karşı korumasız]

Çapı 50`yi aşan katı cisimler
2 12 mm`den büyük katı cisimlere
karşı korumalı
Uzunlugu 80 mm`yi geçmeyen parmak veya benzeri cisimler
Çapı 12 mm`yi aşan katı cisimler
3 2,5 mm`den büyük katı cisimlere karşı korumalı Çapı veya kalınlığı 2,5 mm``den büyük alet, tel ve benzeri
Çapı 2,5 mm`yi aşan cisimler
4 1 mm`den büyük katı cisimlere karşı korumalı Kalınlığı 1 mm`den büyük tel veya şeritler Çapı 1 mm`yi aşan katı cisimler
5 Toza karşı korumalı Toz girişi tamamen önlenmiş değildir;ancak cihazın istenen yeterlikte çalışmasını aksatacak miktarda değildir.
6 Toz Geçirmez Hiçbir toz girişi yoktur

İkinci Karakteristik Rakam
Koruma Derecesi
Kısa Açıklama Mahfaza dışında kalacak cisimlere ait özel bilgi
0 Korumalı olmayan Özel koruma tedbiri yok
1 Damlayan suya karşı korumalı Damlayan suyun (düşey olarak gelen damlalar) hiçbir zararlı etkisi olmamalıdır.
2 15`ye kadar eğik durumlarda damlayan suya karşı korumalı Mahfazanın normal konumunda 15° ye kadar her hangi bir açıda eğik durumda iken düşey olarak damlayan su hiçbir zararlı ekti yapmamalıdır.
3 Püsküren suya karşı korumalı Düşeyden °ye kadar her hangi bir açıda püskürme şeklinde düşen su hiçbir zararlı vetki yapmamalıdır.
4 Sıçrayan suya karşı korumalı Her hangi bir yönden mahfaza üzerine sıçrayan su hiçbir zararlı etki yapmamalıdır.
5 Su fışkırmalarına karşı korumalı Her hangi bir yönden mahfaza üzerine ağızlıklı hortumla fışkırtılan su hiçbir zararlı etki yapmamalıdır.
6 Şiddetli deniz etkisine karşı korumalı Şiddetli deniz suyu veya kuvvetli fışkıran su mahfaza içine zarar verecek miktarda girmemelidir.
7 Daldırma etkisine karşı korumalı Belli basınç şartlarında ve süresinde mahfaza içine daldırıldığında zararlı miktarda su girişi mümkün olmamalıdır.
8 Su altı etkisine karşı korumalı İmalatçı tarafından belirtilen şartlarda cihaz sürekli su altında tutulmaya uygundur.

NOT - Normal olarak bu ifade cihazın hermetik olarak sızdırmazlığını belirtir.ancak bazı cihaz tipleri için suyun girebildiğini
fakat yanlızca böyle bir durumda hiçbir zararlı etkisinin bulunmadığını anlamındadır